דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
סטודנטים חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007*
פרק א': פרשנות
פרק ב': עקרונות יסוד
פרק ג': רישום ללימודים, קבלה למוסדות והוראות לענין לימודים
פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד
פרק ה': נציב קבילות סטודנטים
פרק ו': הוראות שונות

התקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ז ( 29 במאי 2007 ); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 145 , מיום ב' בניסן התשס"ז ( 21 במרס 2007 ), עמ' 148 . *