דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
סטודנטים חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007 פרק א': פרשנות
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007
פרק א': פרשנות
הגדרות 1. בחוק זה -
        "אגודת סטודנטים" - גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד';
        "המועצה להשכלה גבוהה" - המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה
              להשכלה גבוהה, התשי"ח -11958 (להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה);
        "מוסד" - מוסד שהוא אחד מאלה:
            (1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
            (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
            (3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
            (4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25 ג ו 25 ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון                   זמני לפי סעיף 25 ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
            (5) מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
            (6) מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
            (7) מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות ( 1) עד ( 6);
        "מועמד" - מועמד לקבלה ללימודים במוסד;
        "סטודנט" - תלמיד הלומד במוסד;
        "רישום ללימודים" - בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד;
        "השר" - שר החינוך.

1.     ס"ח התשי"ח, עמ' 191 .    
    חזרה