דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
סטודנטים חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007 פרק ו': הוראות שונות
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007
פרק ו': הוראות שונות
שמירת דינים 23. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 21998 .
ביצוע ותקנות 24. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות לענין מוסדות שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה - מס' 15 25. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 31958 , בסעיף 25 א, בסופו יבוא, "לרבות לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה".
תיקון פקודת מס הכנסה - מס' 156 26. בפקודת מס הכנסה4 -
( 1) בסעיף 40 ג -
    (א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
        "(א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה - יחיד) תובא
        בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון
        ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד
        להשכלה גבוהה.";
    (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא
    "נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";
    (ג) בסעיף קטן (ג), במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודת זיכוי אחת",
    ובמקום '22ובעבור" יבוא "ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור";
    (ד) בסעיף קטן (ד) -
        ( 1) בפסקה ( 1), במקום "מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס" יבוא
        "נקודת זיכוי אחת, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות
        מס";
        ( 2) בפסקה ( 2), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בפסקה ( 1)"
        יבוא "נקודת זיכוי אחת";
    (ה) בסעיף קטן (ה), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא
    "נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";
( 2) בסעיף 40 ה, במקום הסיפה החל במילים "למחצית נקודת זיכוי" יבוא "לבחור אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף 40 ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40 ד".
תחילה 27. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 26 , ביום י"ח באלול התשס"ז ( 1 בספטמבר 2007 ).
(ב) תחילתם של סעיפים 40 ג ו 40 ה לפקודת מס הכנסה, כנוסחם בסעיף 26 לחוק זה, לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, בשנת המס 2007 .
 

2. ס"ח התשנ"ח, עמ' 152 .
3. ס"ח התשי"ח, עמ' 191 ; התשס"ו, עמ' 322 .
4. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120 ; ס"ח התשס"ז, עמ' 143 .
    חזרה