ילאוטריוה חראמה םכתא הוולי רתאב םכתשילג ךלהמב
הרזעה ןוקייא לע וצחל .םיספטה יולימב םכל עייסי רשא
השפנהו לוק יצביקב םיוולמה םירבסה תלבקל ףד לכב


טנרטניאב - הטיסרבינואל םושיר תכרעמ

, החונ הרוצב הטיסרבינואל המשרה תרשפאמ תכרעמה
.ךמסומו רגוב ראותל המשרהל תדעוימו ,תיתודידיו הריהמ
רתאב קודבת יכ ץלמומ םושירה תלועפ תא לחת םרטב
,דומיל ימוחת :יטנוולרה עדימה תא ,הטיסרבינואה
.הלבק ייוכסו הלבק יצורע,םושירה ידעומ

ןווקמ םושיר - "הלבקו המשרה" ךרד רתאל הסינכה
םידימלת תלבקל רודמה :לא תונפל ןתינ רתאב הנעמ תאצמ אל ןהילעש םושירה יניינעל תועגונה תולאשב