אודות    |    עזרה    |    צור קשר    

עזרה:

כללי:
הסבר כללי
כיצד נכנסים לאתר
הודעות
חשבונות סטודנטים:
זיכויים
אישורים
טפסים להורדה
יתרה לתשלום
שוברי שכר לימוד
חיובים
לימודים:
Courses&grades
אישורים
קורסים וציונים
מערכת שעות
לוח בחינות
מלגות והלוואות:
מלגת מחיה

מצב הבקשה למלגת סיוע
בקשה למלגה
בקשה להלוואה
אישורים:
תשלומי שכר לימוד
אישור לימודים
עדכונים:
שם באנגלית
פרטים אישיים

 
הערה:

בכל מקום בו ישנה התיחסות לזכר הכוונה גם לנקבה וההפך.

1. הסבר כללי

האתר פתוח לתלמידי האוניברסיטה העברית הרשומים בשנה הנוכחית וכולל מידע מתוך נתוני התלמיד כפי שהם רשומים באוניברסיטה.
(ציונים, מצב חשבון, שכר הלימוד, שכר דירה, מלגות סיוע ועוד.)
כדי לשמור על צנעת הפרט נדרש התלמיד להקיש קוד אישי אוניברסיטאי בנוסף למספר הזהות. ראה כיצד נכנסים לאתר.

לראש הדף

2. כיצד נכנסים לאתר

הכניסה אפשרית רק לתלמידי האוניברסיטה העברית בשנת הלימודים הנוכחית.
יש להקיש:
מספר זהות (בן 8 ספרות, ללא ספרת ביקורת)
קוד אישי
הקוד האישי הוא מספר בן ארבע ספרות שמודפס על גבי שוברי התשלום.
לתלמידים שהתקבלו לשנה א' הקוד האישי מופיע בהודעת הקבלה ללימודים.
תלמידים, שיש ברשותם כרטיס מחולל סיסמאות, יקישו את הסיסמה המופקת
על ידי הכרטיס, במקום את הקוד בן ארבע הספרות.

לראש הדף

3. הודעות

בדף הכניסה לאתר המידע האישי יוצגו הודעות כלליות ואישיות, כגון ביטולי שעורים, חסימות ועוד.

לראש הדף

4. חשבונות סטודנטים

א. יתרה לתשלום
הדף מציג את החיובים, הזיכויים והיתרה לתשלום בחשבון שכר הלימוד לשנה זו.
המידע נכון למועד הצפיה. מערכת המידע האישי מתעדכנת באופן מקוון.

נתונים נוספים בדף: פקולטה, תואר, סמסטר, אחוז שכר לימוד – על פי טופס הלימודים

ב. שוברי שכר לימוד
הדף מפרט את רשימת השוברים שנשלחו לתלמיד. כל שובר כולל: מספר שובר,
הסכום לתשלום הנקוב בשובר, מועד אחרון לתשלום.

ג. חיובים
הדף מציג את פירוט החיובים: שכר לימוד בסיסי, דמי אבטחה וכד'.
הסכומים נקובים לפי ערך הבסיס (מדד יולי)

ד. זיכויים
הדף מציג את פירוט הזיכויים בגין תשלום מקדמה, תשלום שוברים, מלגות וכד'.
הפירוט לזיכוי כולל תאריך, לתשלומי שוברים ניתן להוציא קבלה.

ה. המשתנים הקובעים את גובה שכר הלימוד - הדף בתכנון

ו. אישורים
ניתן להדפיס את האישורים. האישורים הם רשמיים.
1. תשלומי שכר לימוד

ז. טפסים להורדה
1. הוראה לחיוב חשבון

לראש הדף

5. לימודים

א. קורסים וציונים
דף הציונים מציג את ציוני התלמיד בכל שנות לימודיו. הדף הראשון מציג את נתוני השנה הנוכחית.
ניתן לבחור שנה קודמת בתפריט "שנות לימוד" בצד הימני העליון של המסך.
לגבי כל קורס מצוינים הפרטים הבאים: סמל קורס, שם הקורס, מספר נקודות הזכות, ציון, סוג הציון.
לצפיה בפירוט הקורס מתוך השנתון יש ללחוץ על המספר בטור "סמל קורס" .
לצפיה בכל הציונים בקורס יש ללחוץ על כפתור "לחץ כאן" בטור "ציונים נוספים" .
- יופיע רק אם קיימים ציונים נוספים בקורס
לצפיה בסטטיסטיקות על הציונים בקורס יש ללחוץ על כפתור "לחץ כאן" בטור "סטטיסטיקות".
- יופיע רק אם חושבו סטטיסטיקות על ציוני הקורס

הקורסים מופיעים לפי כל חוג בנפרד.
1. ממוצע חוגי שנתי – ממוצע הציונים בחוג מסוים לשנה המסוימת.
2. נ"ז לממוצע חוגי רב שנתי – מספר הנקודות המשתתפות בחישוב ממוצע חוגי רב שנתי.
3. ממוצע חוגי רב שנתי – ממוצע הציונים בחוג מסוים בכל שנות הלימודים לתואר.
4. ממוצע כללי שנתי – ממוצע הציונים לשנה מסוימת.
5. נ"ז לממוצע כללי רב שנתי – מספר הנקודות המשתתפות בחישוב ממוצע כללי רב שנתי.
6. ממוצע כללי רב שנתי – ממוצע הציונים בכל שנות הלימודים לתואר.

- אם יש פטור מלימודי אנגלית יופיע: פטור מלימודי אנגלית

ב. Courses & Grades
פירוט באנגלית של סעיף א.

ג. מערכת שעות
הצגת מערכת השעות השבועית בכל סמסטר על פי הקורסים שהתלמיד רשום אליהם.

ד. לוח בחינות
הצגת מועדי הבחינות בקורסים שהתלמיד רשום אליהם.
המועדים מוצגים במידה ועודכנו ע"י מזכירות החוג ועד כעשרה ימים לאחר מועד הבחינה.

ה. אישורים
ניתן להדפיס את האישורים. האישורים הם רשמיים.
1. אישור לימודים

לראש הדף

6. מלגות והלוואות

א. מצב הבקשה למלגת סיוע
דף זה מציג את מצב הבקשה למלגת סיוע.

ב. בקשה למלגה
הדף מציג מידע על אופן הבקשה למלגת סיוע:
1. דף הסבר.
2. הורדת הטופס.
3. תשלום דמי טיפול באמצעות כרטיס אשראי.

ג. בקשה להלוואה
1. סוגי ההלוואות אפשריות לתלמיד ופירוט תנאי ההלוואה וההחזר.
2. הגשת בקשה להלוואה.

ד. מלגת מחיה
הדף מציג פרטים על גובה המלגה החודשית, אחוז המלגה ופרטי חשבון הבנק לתשלום המלגה.

לראש הדף

7. אישורים

ניתן להדפיס את האישורים. האישורים הם רשמיים.

א. תשלומי שכר לימוד

ב. אישור לימודים

לראש הדף

8. עדכונים

א. שם באנגלית

ב. פרטים אישיים

אנא הקפד לעדכן את פרטיך.
עדכון פרטיך האישיים (למעט שינוי שם) מתבצע על ידך באופן עצמאי בדפים אלו ומועבר למערכות האוניברסיטאיות.
שינוי שם - יש לפנות אל הפקולטה בלווית תעודת זהות מעודכנת.
האוניברסיטה העברית מעניקה לכל תלמיד תיבת דואל אוניברסיטאית שתשמש אותו לתקשורת עם גופי האוניברסיטה ותשרת אותו גם לאחר סיום הלימודים.
פרטים: http://ca.huji.ac.il/gmail
תיבת הדואל האוניברסיטאית מבוססת על השם באנגלית של התלמיד. נא לעדכן שם באנגלית.

חובה לעדכן מיקוד כחלק מהכתובת. לרשותך, חיפוש בספר המיקוד בלחיצה על המלה "מיקוד" בדף עדכון פרטים אישיים.
אם ברצונך לקבל הודעות SMS בנוגע לציונים, ביטולי שעורים וכד' - עליך לציין זאת בדף עדכון הפרטים במקום המיועד לכך.

לראש הדף