מערכת מידע לספקים
הרשמה למשתמש חדש
מספר ספק אוניברסיטאי:*
זהות/עוסק מורשה
(ללא ספרת ביקורת):*
סמל בנק: *
מספר סניף: *
מספר חשבון: *
כתובת דוא"ל: *
*שדה חובה