רתאה י"ע תכמתנ הניא ךתושרבש ןפדפדה תאסריג וא ןפדפדה
:םיאבה םינשלגה דחא תועצמאב הז רתאב תופצל ןתינ

Apple Safari Version 5  Download

Fire Fox Version 10  Download

Fire Fox Version 11  Download

Fire Fox Version 12  Download

Fire Fox Version 13  Download

Fire Fox Version 20  Download

Fire Fox Version 3  Download

Fire Fox Version 4  Download

Fire Fox Version 5  Download

Fire Fox Version 6  Download

Fire Fox Version 7  Download

Fire Fox Version 8  Download

Fire Fox Version 9  Download

FireFox Version 3  Download

Google (Chrome) Version 12  Download

Google (Chrome) Version 13  Download

Google (Chrome) Version 14  Download

Google (Chrome) Version 15  Download

Google (Chrome) Version 16  Download

Google (Chrome) Version 17  Download

Google (Chrome) Version 18  Download

Google (Chrome) Version 19  Download

Google (Chrome) Version 4  Download

Microsoft Internet Explorere Version 5  Not avilivavle

Microsoft Internet Explorere Version 6  Download

Microsoft Internet Explorere Version 7  Download

Microsoft Internet Explorere Version 8  Download

Microsoft Internet Explorere Version 9  Download

Mozilla Version 4  Not avilivavle

Mozilla Version 5  Not avilivavle

Opera Version 11  Download

Opera Version 9  Download