[ישאר דומע ,הטיסרבינוא] [הרזע] [can't see hebrew] [תכרעמל הסינכ]
Copyright ©, 2000, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.
תכרעמל הסינכ תכרעמב שומישה תודוא לע םירבסה רתאה ירוחאמ  םידמועה תודוא  לע