דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
מידע שימושי מגדר


הצהרת שוויון מגדרי באקדמיה 2005
אושר בסינט בתאריך 13.5.05

האוניברסיטה העברית כמוסד להשכלה גבוהה המיוסד על ערכי הדעת, האמת והצדק, והאמון על חקירתם, הפצתם והנחלתם של ערכים אלה, מחויבת לתרום לקידומם ולטיפוחם של מכלול הכישרונות היוצרים המצויים בחברה הישראלית ולחתור לשוויון מגדרי באוניברסיטה העברית ובחברה הישראלית.
האוניברסיטה מכירה בעובדה שאין ביטוי הולם לחלוקה מגדרית שוויונית בפקולטות השונות בתחומי המחקר וההוראה, כתוצאה ממכלול גורמים המציבים קשיים ייחודיים בפני נשים. בתיקון מצב זה האוניברסיטה רואה אתגר חברתי, לאומי ואקדמי.
האוניברסיטה מבקשת לחתור למצב שבו התפלגות סגל ההוראה לגברים ונשים תהיה דומה להתפלגות האוכלוסייה הכללית. המטרה היא יצירת תנאים להגדלת אחוז הנשים בסגל האקדמי והשגת שוויון לנשים בסגל האקדמי בכל מדרג ההוראה והמחקר.
האוניברסיטה מכירה בצורך להיערכות מחודשת כדי לענות על אתגר השוויון המגדרי תוך שמירה על אמות המידה האקדמיות המקובלות ותפעל להקצות משאבים ולבחון מדי שנה את תרומתם של הצעדים שננקטו למען קידומן של מטרות אלה ולעקוב אחר יישומם בקהילת האוניברסיטה.