דף ביתמידע שימושיסטודנטיםמידע, הרשמה וקבלה
סטודנטים נהלים ותקנונים

נהלי שכר לימוד
נהלי משמעת
כללים לשימוש במשאבי התקשוב
נהלי הוראה ולימודים
סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
נוהלי כניסת הולכי רגל וכלי רכב לאוניברסיטה - בטחון
נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי
תקנונים אקדמיים הנוגעים לתלמידים
תקנון מניעת הטרדה מינית
 
Loading nanoRep Excellent Customer Experience